Lãnh đạo tổng cục

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Website: drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Văn Huyện Tổng cục trưởng 024 3857 1542 huyennv@drvn.gov.vn
2 Phan Thị Thu Hiền Phó Tổng cục trưởng 024 3795 5141 thuhien@drvn.gov.vn
3 Nguyễn Xuân Cường Phó Tổng cục trưởng 024 3795 5141 nguyenxuancuong@drvn.gov.vn
4 Nguyễn Xuân Ảnh Phó Tổng cục trưởng 024 3795 5141 anhnx@drvn.gov.vn
5 Nguyễn Mạnh Thắng Phó Tổng Cục trưởng 024 3795 5141 thangnm@drvn.gov.vn
Vụ Tài chính

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3537 4090 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: taichinh@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Đinh Cao Thắng Vụ trưởng 024 3795 5201 thangdc@drvn.gov.vn
Vụ Kế hoạch - Đầu tư

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38571 452 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: khdt@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Trần Văn Ngọ Vụ trưởng 024 3795 5198 ngotv@drvn.gov.vn
Vụ An toàn giao thông

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38571 447/ 024 3795 5193 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: atgt@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Vũ Ngọc Lăng Vụ trưởng 0913526376 langvn@drvn.gov.vn
Vụ Vận tải

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38571 450/ 024 3537 3896 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: vantai@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Trần Quang Bình Vụ trưởng 024 3765 5202 binhvantai@drvn.gov.vn
Vụ QL Phương tiện & Người lái

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3857 1646; Fax 024 3537 2404 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: ptnl@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Lương Duyên Thống Vụ trưởng 024 37955197 thongld@drvn.gov.vn
Vụ KHCN, MT & HTQT

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38571 647 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: khcn@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Tô Nam Toàn Vụ trưởng 024 3537 2405 - 0913585425 namtoan@drvn.gov.vn
Vụ Tổ chức - Hành chính

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3857 1643 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: tccb@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Hoàng Mạnh Trí Vụ trưởng 024 3795 5000 trihm@drvn.gov.v
Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38571 644 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: vuqlbt@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Lê Hồng Điệp Vụ trưởng 024 37955145 - 0903479808 dieplh@drvn.gov.vn
Vụ Pháp chế - Thanh tra

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3795 5139; Fax 024 37955139 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: thanhtra@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Trịnh Xuân Thủy Vụ trưởng 024 37955 140 thuytx@drvn.gov.vn
Trung tâm Truyền thông & Thông tin Đường bộ

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 Tòa nhà 3 tầng Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3537 9046; Fax 042 35379046 

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Dương Thanh Hiển Phó Giám đốc phụ trách 0904532229 hientintuc@gmail.com